GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost Twenty one million s.r.o. si Vás dovoluje jako pořadatel konference BTC Prague a provozovatel internetových stránek https://btcprague.com/ informovat o rozsahu souvisejícího zpracování osobních údajů a o podmínkách nakládání s cookies.

1. Správce

Twenty one million s.r.o.
IČO: 172 59 444
Sídlo: Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 369031

 

2. K jakým účelům jsou osobní údaje zpracovávány

Správce v rámci organizace konference a provozu internetových stránek nebo v souvislosti s provozem internetových stránek zpracovává osobní údaje pro následující účely, které jsou v následující části detailně popsány:

 • Analýza návštěvnosti internetových stránek;
 • Analýza reklamních kampaní;
 • Prodej vstupenek, zboží a organizace konference;
 • Vedení účetnictví;
 • Komunikace s návštěvníky;
 • Marketingová komunikace;
 • Zajištění bezpečnosti a technického fungování služeb;
 • Zajištění právní ochrany.

2.1 Analýza návštěvnosti internetových stránek

Správce v rámci internetových stránek využívá služeb pro analýzu návštěvnosti Google Analytics a Facebook Pixel. Tyto služby služba používají agregovaná statistická data o tom, jak je využívána internetová stránka, přičemž pro jejich fungování je nezbytné zajistit odlišení jedinečných přístupů na internetové stránky. Za tímto účelem jsou zejména používány cookies a podobné technologie, které jsou dále popsány v části 4 níže. Takto získané informace jsou využívány ke zlepšování uživatelského zážitku, identifikaci chyb internetových stránek, a zlepšování kvality služeb.

Cookies pro analytiku návštěvnosti jsou uloženy ve Vašem prohlížeči pouze pokud to umožňuje jeho nastavení a pokud s jejich uložením vyslovíte souhlas prostřednictvím příslušného dialogu při zobrazení internetové stránky. Další informace o cookies naleznete v části 4.

2.2 Analýza návštěvnosti internetových stránek

Správce v rámci internetových stránek využívá služeb pro analýzu efektivity reklamy na platformách společnosti Google a Meta (Facebook). Tyto služby využívají data o přístupech na internetovou stránku, přičemž pro jejich fungování je nezbytné zajistit odlišení jedinečných přístupů na internetové stránky. Za tímto účelem jsou zejména používány cookies a podobné technologie, které jsou dále popsány v části 4 níže. Takto získané informace jsou využívány k měření efektivity reklamy a reklamních kampaní.

Marketingové cookies jsou uloženy ve Vašem prohlížeči pouze pokud to umožňuje jeho nastavení a pokud s jejich uložením vyslovíte souhlas prostřednictvím příslušného dialogu při zobrazení internetové stránky. Další informace o cookies naleznete v části 4.

2.3 Prodej vstupenek, zboží a organizace konference

Za účelem zajištění prodeje vstupenek, zboží a organizace konference Správce zpracovává osobní údaje nezbytné k uzavření a plnění kupní smlouvy včetně navazujících administrativních a organizačních činností. Zpracování se týká zejména základních identifikačních údajů kupujícího (jméno, příjmení, e-mailová adresa), fakturačních údajů, dodacích údajů, údajů o obsahu uzavřených smluv, informace o provedených nákupech včetně související komunikace a vyřizování souvisejících požadavků (např. změny dodání, reklamace, storno atd.), informací o platbách a vzájemných závazcích a informací týkajících se organizace konference včetně organizační komunikace, kontroly vstupenek v rámci účasti na konferenci.

Zpracování těchto údajů je nezbytné pro uzavírání smluv o prodeji a nákupu vstupenek a jiného zboží, zajištění jejich plnění a k řádnému zajištění průběhu konference.

2.4 Vedení účetnictví

Správce jako právnická osoba je povinen vést standardní účetnictví, které může obsahovat informace o uzavřených obchodech a souvisejících závazcích. Pro účely vedení účetnictví jsou zpracovávány údaje o provedených obchodech a platbách včetně ceny, plateb v kryptoměnách, identifikace kupujících a účtenek nebo faktur.

Zpracování těchto údajů je nezbytné pro splnění zákonných povinností správce a jsou uchovávány po zákonnou archivační dobu, která může trvat až 10 let od konce příslušného účetního období.

2.5 Komunikace s návštěvníky

V případě, že kontaktujete správce prostřednictvím zveřejněných kontaktů budou takto obdržené zprávy včetně všech poskytnutých informací zpracovávány týmem zákaznické podpory, aby došlo k řádnému vyřízení vznesených požadavků, dotazů a jiných záležitostí.

Tyto informace jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu správce a uživatele na řešení požadavků, dotazů a jiných záležitostí, které uživatel vznese. Údaje zpracovávané v souvislosti s poskytováním zákaznické podpory jsou uchovávány do vyřešení dané záležitosti a po dobu následujících 6 měsíců.

2.6 Newsletter a další marketingová komunikace

Pokud se přihlásíte k odběru newsletteru nebo neodmítnete zařazení do mailing listu v rámci nákupu vstupenek nebo jiného zboží, může Vám správce čas od času zaslat na uvedený e-mail nebo jiný kontakt informace o aktuálních novinkách, o nových produktech a službách, o akcích pořádaných partnerskými organizacemi a další relevantní informace.

Do kontaktního seznamu bude Vaše e-mailová adresa zařazena s Vaším souhlasem, pokud se přihlásíte k odběru newsletteru na internetových stránkách nebo pokud zařazení do seznamu neodmítnete v rámci nákupu vstupenek nebo jiného zboží. E-mailová adresa bude vedena v kontaktním seznamu adresátů, dokud se z tohoto seznamu neodhlásíte. Z marketingové komunikace se můžete kdykoli odhlásit tak, že kliknete na odkaz k odhlášení se z odběru, který je součástí každé zasílané zprávy, případně tak, že se svojí žádostí kontaktujete přímo správce. Správce je následně oprávněn evidovat Vaši volbu, že si nepřejete zasílat marketingová sdělení.

2.7 Zajištění zabezpečení a technického fungování služeb

Pro řádné a bezpečné provozování internetových stránek a poskytování služeb je nezbytné získávat a zpracovávat určité technické údaje o používání internetových stránek včetně IP adresy, parametrů použitého prohlížeče nebo uložení cookies.

Takové zpracování probíhá v souladu oprávněnými zájmy správce a uživatelů na bezpečném a řádném provozu internetových stránek a poskytování služeb.

2.8 Zajištění právní ochrany

Veškeré shromažďované osobní údaje mohou být zpracovávány za účelem zajištění právní ochrany správce, uživatelů nebo třetích osob pro prokázání a vypořádání právních nároků. Za tímto účelem jsou veškeré zpracovávané údaje archivovány po dobu alespoň 3 let od data jejich sběru, nejsou-li konkrétní údaje potřené déle.

Zpracování pro tento účel je založeno na oprávněném zájmu správce nebo třetích stran chránit své zájmy, vymáhat své nároky a bránit se proti nárokům třetích osob a řešit spory a stížnosti.

3. Předávání osobních údajů

Osobní údaje jsou uchovávány v soukromí a maximálním bezpečí. Pro zajištění kvalitních služeb však využíváme služeb našich dodavatelů, kteří pro nás zajišťují zejména organizační, marketingové, technické a další služby a mohou zahrnovat zejména:

 • poskytovatelé nástrojů pro on-line analytiku (uvedeno výše v sekci cookies);
 • dodavatele technických IT služeb včetně infrastruktury (poskytovatelé hostingových služeb a servisní podpory);
 • účetní, právní a daňoví poradci;
 • poskytovatelé platebních služeb;
 • poskytovatelé služeb hromadného rozesílání elektronické pošty;
 • externí spolupracovníci.

Dodavatelé mohou mít v souvislosti s poskytováním služeb přístup k některým osobním údajům, avšak pouze v nezbytném rozsahu k řádnému zajištění konkrétní služby. Bezpečí osobních údajů je u našich dodavatelů zajištěno prostřednictvím jejich smluvních závazků včetně závazku mlčenlivosti.

V zákonem předvídaných případech může být správce povinen předat některé údaje orgánům státní správy včetně orgánů činných v trestním řízení a orgánu dohledu na úseku opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti.

Dále jsou uvedeny informace o zpracování osobních údajů u nejdůležitějších zpracovatelů.

3.1 Google

V rámci internetových stránek jsou používány služby Google Analytics, Google Ads a Google Tag Manager pro analýzu návštěvnosti a měření efektivity reklamy. Tyto služby poskytuje společnost Google LLC se sídlem v USA. Správce uzavřel se společností Google LLC smlouvu o zpracování údajů na základě standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí.

Na těchto odkazech se dozvíte více informací o službě Google Analytics a o tom, jak společnost Google LLC nakládá s údaji:

3.2 Meta (Facebook)

V rámci internetových stránek je používána služba Facebook Pixel pro analýzu návštěvnosti internetových stránek a pro analýzu efektivity reklamy. Tato služba je poskytována společností Meta (Facebook). Při sdílení údajů s poskytovatelem této služby může docházet k předání údajů do třetích zemí mimo EU včetně USA. Správce uzavřel s s poskytovatelem smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s GDPR na bázi standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí.

Na tomto odkazu se dozvíte více o platební bráně Stripe a o tom, jak její provozovatel zpracovává osobní údaje:

3.3 Stripe

Při prodeji vstupenek a zboží využívá Správce ke zpracování plateb platební bránu Stripe. V rámci zpracování plateb jsou s provozovatelem platební brány sdíleny údaje týkající se předmětné transakce. Provozovatel platební brány také může sbírat další údaje nezbytné ke zpracování plateb včetně údajů o platebních kartách nebo bankovních účtech. Při sdílení údajů s provozovatelem platební brány může docházet k předání údajů do třetích zemí mimo EU včetně USA. Správce uzavřel s provozovatelem platební brány smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s GDPR na bázi standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí.

Na tomto odkazu se dozvíte více o platební bráně Stripe a o tom, jak její provozovatel zpracovává osobní údaje:

3.4 Tixr

Prodej vstupenek probíhá skrze prodejní portál Tixr, který zajišťuje sběr a zpracování příslušných údajů nezbytných k zajištění prodeje vstupenek a zprocesování plateb. Osobní údaje jsou následně zpřístupněny Správci. Při zpracování údajů u provozovatele portálu Tixr může docházet k předání údajů do třetích zemí mimo EU včetně USA. Správce uzavřel s provozovatelem portálu Tixr smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s GDPR na bázi standardních smluvních doložek schválených Evropskou komisí

Na tomto odkazu se dozvíte více o službě Tixr a o tom, jak Tixr nakládá s osobními údaji:

4. Cookies

4.1 Co to jsou cookies

Internetové stránky používají tzv. cookies. Cookies jsou malé datové soubory, které jsou ukládány na Vaše zařízení internetovými stránkami, které navštívíte. Jsou široce využívány k zajištění fungování stránek nebo zefektivnění jejich fungování, stejně jako k zajištění informací jejich provozovatelům. Cookies nejsou nikterak škodlivé pro Vaše zařízení ani pro jeho software.

4.2 Nezbytné technické cookies

Na internetových stránkách jsou používány cookies k zajištění jejich řádného fungování a pro zabezpečení provozu internetových stránek. Tyto cookies jsou nezbytné pro řádné poskytování služeb a nevyžadují souhlas s jejich uložením. Jedná se především o cookies pro ukládání informace o relaci a pro ukládání uživatelského nastavení (např. jazyková preference). Pokud je uložení těchto cookies zakázáno nastavením prohlížeče, nemusí být možné poskytnout nabízené služby řádně nebo vůbec.

Uživatelské preference

Na internetové stránce jsou používány cookies k ukládání uživatelských voleb a nastavení (např. volba jazyka), které umožňují poskytovat uživateli službu tak, jak si přeje.

Technické a funkční cookies služeb Google

Pro správné fungování inkorporovaných služeb společnosti Googlu zejména ve vztahu k respektování dříve učiněných voleb uživatele (např. volby ohledně možnosti ukládání cookies od společnosti Google) jsou na internetové stránce využívány cookies.

4.3 Analytické cookies

Na internetových stránkách jsou využívány níže uvedené služby třetích stran pro analytiku návštěvnosti, které ke svému fungování používají cookies. Tyto cookies jsou ukládány pouze se souhlasem uživatele vyjádřeným výběrem jeho možností prostřednictvím ovládacího panelu nastavení cookies, který se zobrazí při vstupu na internetové stránky.

Google Analytics a Google Tag Manager

Služba Google Analytics a Google Tag Manager používá shromážděné informace z cookies nebo jiných prvků internetové stránky k analýze způsobu používání internetových stránek. Informace uložené v cookies o používání internetových stránek (včetně IP adresy) budou poskytnuty společností Google. a uložené na serverech společnosti Google. Všechny takto získané údaje budou zpracovány anonymně ke zpracování analýz pro správce. Pro více informací můžete navštívit následující odkazy:

Facebook Pixel

V rámci internetových stránek je používán nástroj Facebook Pixel pro analytiku návštěvnosti internetových stránek. Informace uložené v cookies o používání internetových stránek (včetně IP adresy) budou poskytnuty společnosti Meta a uložené na serverech společnosti Meta. Takto shromážděné údaje jsou pro správce anonymní, ale jsou ukládány a zpracovávány společností Meta.

Na tomto odkazu se dozvíte více informací o službě a o tom, jak společnost Facebook (Meta) s údaji nakládá:

4.4 Marketingové cookies

Na internetových stránkách jsou používány nástroje třetích stran založené na technologii cookies používané ke sledování efektivity reklamních kampaní Správce v rámci platforem těchto třetích stran. Tyto cookies jsou ukládány pouze se souhlasem uživatele vyjádřeným výběrem jeho možností prostřednictvím ovládacího panelu nastavení cookies, který se zobrazí při vstupu na internetové stránky.

Google Ads a Google Tag Manager

V rámci internetových stránek je používán nástroj Google Ads a Google Tag Manager pro remarketing a vyhodnocování účinnosti reklamy zadané u společnosti Google. Tyto nástroje jsou používány ke sledování přesměrování z reklam platformy Google pro statistické účely a sledování účinnosti této reklamy. Takto shromážděné údaje jsou pro správce anonymní, ale jsou ukládány a zpracovávány společností Google.

Na těchto odkazech se dozvíte více informací o službě a o tom, jak společnost Google s údaji nakládá:

Facebook Pixel

V rámci internetových stránek je používán nástroj Facebook Pixel pro remarketing a vyhodnocování účinnosti reklamy zadané u společnosti Meta. Tento nástroj se používá ke sledování přesměrování z reklam na Facebooku pro statistické účely a sledování účinnosti reklamy na Facebooku (Meta). Takto shromážděné údaje jsou pro správce anonymní, ale jsou ukládány a zpracovávány společností Facebook.

Na tomto odkazu se dozvíte více informací o službě a o tom, jak společnost Facebook (Meta) s údaji nakládá:

4.5 Nastavení cookies

Prohlížeč lze nastavit tak, aby odmítal všechny cookies nebo jen některé. Jak nastavit předvolby prohlížeče se lze dozvědět zpravidla v nápovědě daného prohlížeče. V případě odmítnutí ukládání veškerých cookies, nemusí internetové stránky a nákup vstupenek a dalšího zboží fungovat správně nebo nemusí být možné poskytovat tyto služby zcela.

Po návštěvě internetových stráněk můžete také z prohlížeče odstranit všechny uložené cookies, abyste maximalizovali své soukromí.

5. Poučení o právech

V souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů máte následující práva: (1) právo na přístup k osobním údajům, (2) právo na opravu nepřesných osobních údajů, (3) právo na omezení zpracování, (4) právo na výmaz osobních údajů, (5) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, (6) právo odvolat souhlas, (7) právo na přenositelnost údajů a (8) právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Správce může potřebovat ověřit vaši totožnost, když podáte žádost o uplatnění některého z uvedených práv, a je oprávněn vyžádat si další informace, aby mohl vaší žádosti vyhovět.

5.1 Právo na přístup k osobním údajům

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte na základě žádosti právo na poskytnutí informací o zpracování osobních údajů a na poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

5.2 Právo na opravu

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou nepřesné, neaktuální nebo jinak nesprávné, můžete se na nás obrátit a my zajistíme náležitou nápravu.

5.3 Právo na omezení zpracování

V případech, kdy jsou zpracovávané údaje nepřesné nebo jste podali námitku, máte údajů žádat o omezení zpracování.

Po dobu omezení budou osobní údaje pouze uloženy a nebudou s nimi prováděny žádné operace bez Vašeho souhlasu. Omezení zpracování trvá po dobu, po kterou trvá některá z výše uvedených situací (např. vyhodnocení námitky, nebo do provedení opravy). O případném ukončení omezení budete informováni.

5.4 Právo na výmaz

V případech, kdy odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů nebo osobní údaje již nejsou potřebné, máte právo žádat o výmaz takových osobních údajů.

V některých případech je však právo na výmaz omezeno. Například osobní údaje, které jsou zpracovávané na základě zákonných povinností nelze vymazat před uplynutím zákonem stanovených archivačních lhůt.

5.5 Právo podat námitku

Proti zpracování založenému na základě oprávněného zájmu a pro přímý marketing můžete podat odůvodněnou námitku. Oprávněnost námitky bude posouzena a o rozhodnutí budete vyrozuměni prostřednictvím zvoleného kontaktu.

5.6 Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

V případě zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu můžete tento souhlas kdykoli odvolat.

5.7 Právo na přenositelnost

V případě, že jsou Vámi předané osobní údaje v souvislosti s plněním smlouvy nebo na základě souhlasu zpracovávány zcela automatizovaně a jsou uloženy ve strukturovaném, strojově čitelném formátu, máte právo na jejich poskytnutí ve strukturovaném strojově čitelném formátu. Takové zpracování však v současné době neprovozujeme.

5.8 Právo podat stížnost k dozorovému orgánu

Pokud máte pocit, že s Vašimi osobními údaji není nakládáno podle zákona, máte možnost obrátit se na příslušný dozorový orgán v místě svého bydliště, místa, kde pracuje, nebo místa, kde došlo k porušení jeho práv. V České republice je dozorovým orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů.

6. Účinnost a změny

6.1 Změny

Správce si vyhrazuje právo detaily zpracování osobních údajů dle potřeby změnit. V takovém případě budete o změně vyrozuměni a nové znění informace o zpracování osobních údajů bude zveřejněno na internetových stránkách.

6.2 Účinnost

Tato informace o zpracování osobních údajů je vydávána s účinností ke dni 27. 6. 2022.

7. Kontaktní informace

V případě jakýchkoli dotazů nebo v souvislosti s některým z výše uvedených práv, můžete využít některý z následujících kontaktů:

E-mail: info@btcprague.com
Telefon: +420 737 765 444
Vaše objednávka čeká na dokončení!