Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY konference BTC Prague

Společnost Twenty one million s.r.o., IČO: 17259444, se sídlem Korunní 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 369031 (dále jen „Pořadatel“) vydává tyto všeobecné obchodní podmínky upravující účast na konferenci BTC Prague (dále jen „Konference“), prodej vstupenek na Konferenci a dalšího zboží.

1.Úvodní ustanovení

1.1. Předmět obchodních podmínek. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují obsah smlouvy o koupi vstupenek na Konferenci (dále jen „Smlouva“) a o koupi zboží (dále jen „Smlouva o koupi zboží“) uzavíranou mezi Pořadatelem a kupujícím (dále jen „Kupující“) a podmínky účasti na Konferenci ve smyslu § 1746 odst. 2 a § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).

1.2. Konference. Konference „BTC Prague“ se bude konat ve dnech 8. až 10. června 2023 v Praze, v prostorách výstaviště PVA EXPO PRAHA na adrese Beranových 667, 199 00 Praha 9 – Letňany. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu místa, data, času, délky trvání, programu včetně změny vystupujících osob, délky, zaměření a druhu příspěvků a dalších vlastností Konference. Veškeré změny týkající se Konference budou oznámeny uveřejněním na internetových stránkách Konference umístěných na adrese https://www.btcprague.com/ (dále jen „Web Konference“).

1.3. Vstupenky. Vstupenka je dokladem o uzavření Smlouvy a opravňuje držitele v rozsahu stanoveném VOP.

1.4. Prodej zboží. Pořadatel může na Webu Konference nabízet k prodeji zboží. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu druhů zboží a jejich vlastností. Pokud není těmito VOP určeno výslovně jinak, prodej zboží se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Vstupenka není zbožím.

1.5. Uzavírání smlouvy. Pořadatel prostřednictvím Webu Konference nebo prostřednictvím propojených internetových stránek třetí strany činí vůči Kupujícím výzvu k zaslání nabídky, a to vyplněním a odesláním objednávkového formuláře. Před odesláním objednávky je Kupujícímu umožněno zkontrolovat obsah objednávky. Smlouva nebo Smlouva o koupi zboží je uzavřena okamžikem potvrzení ze strany Pořadatele. Pořadatel prostřednictvím Webu Konference nebo prostřednictvím propojených internetových stránek třetí strany nečiní veřejnou nabídku ve smyslu § 1780 a násl. OZ, ani se nejedná o nabídku ve smyslu § 1732 odst. 2 OZ.

1.6. Registrace uživatelského účtu. Nákup vstupenek nebo zboží může být podmíněn provedením registrace uživatelského účtu skrze Web Konference nebo v rámci služby třetí strany dle příslušných podmínek registrace takového uživatelského účtu. Kupující bere na vědomí, že v případě registrace uživatelského účtu u třetí strany vstupuje do právního vztahu s touto třetí stranou, který se může řídit smluvními podmínkami vydanými touto třetí stranou.

1.7. Elektronická komunikace. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat v elektronické formě. Kupující je oprávněn kontaktovat Pořadatele na elektronických kontaktech uveřejněných Pořadatelem na Webu Konference. Pořadatel je oprávněn doručovat Kupujícímu na elektronický kontakt poskytnutý Kupujícím při uzavření smlouvy. Dále je Pořadatel oprávněn doručovat informace Kupujícímu prostřednictvím jejich zveřejňování na Webu Konference.

2. Platební podmínky

2.1. Cena. Cena jednotlivých druhů vstupenek nebo zboží včetně měny je uvedena na Webu Konference nebo na propojených internetových stránkách třetí strany včetně případných slev a jiných akčních nabídek včetně podmínek jejich uplatnění. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit nebo ukončit jednotlivé slevy a akční nabídky. Jejich případnou změnou nejsou dotčeny již zakoupené vstupenky nebo zboží. K základní ceně vstupenky může být připočítán manipulační poplatek provozovatele prodejního portálu. Cena před potvrzením objednávky je uvedena jako konečná a jsou v ní započítány příslušné daně a poplatky podle platných právních předpisů České republiky. Veškeré jiné daně, celní i jiné poplatky a náklady na dodání zboží, které mohou být k ceně zboží připočteny při doručení mimo Českou republiku, nese výhradně Kupující.

2.2. Způsob úhrady ceny. Cenu lze uhradit výhradně způsoby uvedenými na Webu Konference nebo na propojených internetových stránkách třetí strany. Probíhá-li platba prostřednictvím služeb třetích stran, mohou se na provádění plateb vztahovat také obchodní podmínky těchto třetích stran.

2.3. Platba předem. Není-li uvedeno v rámci nákupu vstupenek nebo zboží jinak, uhradí Kupující kupní cenu předem před dodáním plnění ze strany Pořadatele.

2.4. Platba prostřednictvím fiat měn. Platba probíhá v českých korunách (dále jen „CZK“) nebo amerických dolarech (dále jen „USD“) dle toho, v jaké měně je stanovena cena.

2.5. Platba prostřednictvím kryptoaktiv. Je-li tak uvedeno na Webu Konference nebo na propojených internetových stránkách třetí strany, je Kupující oprávněn zaplatit kupní cenu stanovenou v CZK nebo v USD prostřednictvím kryptoaktiva Bitcoin, a to způsobem uvedeným na Webu Konference. Kurz kryptoaktiva a příslušné měny určuje Pořadatel a Kupujícímu bude v okamžiku provedení nákupu zobrazeno příslušné množství kryptoaktiva, které musí Kupující poskytnout Pořadateli jako úhradu kupní ceny. Stanovení kurzu může být časově omezeno a v případě, že Kupující neposkytne příslušné množství kryptoaktiva včas, musí provést novou objednávku, přičemž se kurz může změnit. Kurz příslušného kryptoaktiva a příslušné měny je ujednaným kurzem mezi smluvními stranami a Kupující s ním vyjadřuje souhlas uhrazením kupní ceny.

2.6. Podmínky vracení zaplacené ceny. Pokud má být Kupujícímu vrácena zaplacená kupní cena a Kupující uhradil kupní cenu v penězích, pak mu bude kupní cena vrácena stejným způsobem, jakým proběhla platba a není-li to možné, pak bezhotovostním převodem na bankovní účet Kupujícího. Pokud byla Kupujícím uhrazena kupní cena prostřednictvím kryptoaktiva, pak Pořadatel vrací Kupujícímu kupní cenu v penězích bezhotovostním převodem na bankovní účet Kupujícího. Kupující se zavazuje poskytnout Pořadateli veškerou součinnost k vrácení kupní ceny.

3. Odpovědnost za vady

3.1. Odpovědnost za vady. Práva a povinnosti smluvních stran z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními relevantních právních předpisů, zejm. OZ a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Pořadatel nese odpovědnost za vady, které má plnění v okamžiku převzetí Kupujícím. Projeví-li se vada v průběhu 6 (šesti) měsíců od okamžiku převzetí, má se za to, že plnění bylo vadné již při převzetí.

3.2. Prohlídka. Kupující je povinen plnění bez zbytečného odkladu po jeho obdržení prohlédnout a oznámit Pořadateli případné vady. Zjevnou vadu je Kupující povinen oznámit Pořadateli nejpozději do sedmi dnů od převzetí. Není-li vada zjevná a objeví se až později po převzetí, jedná se o vadu skrytou. Kupující má povinnost oznámit Pořadateli zjištěnou skrytou vadu bez zbytečného odkladu od objevení vady, nejpozději však do 24 měsíců od dodání plnění.

3.3. Práva z vadného plnění. Představuje-li vada nepodstatné porušení smlouvy, je Kupující oprávněn požadovat odstranění vady nebo poskytnutí přiměřené slevy, není-li to nepřiměřené, může spotřebitel požadovat dodání věci bez vad. Představuje-li vada podstatné porušení smlouvy, je Kupující oprávněn požadovat odstranění vady nebo poskytnutí přiměřené slevy, případně odstoupit od smlouvy.

3.4. Reklamace. Kupující je oprávněn uplatnit zjištěné vady u Pořadatele prostřednictvím e-mailu zaslaného na e-mailovou adresu Pořadatele. V tomto e-mailu Kupující uvede označení plnění, datum jeho převzetí, popis zjištěných vad a jaké právo z vadného plnění uplatňuje. Pokud je předmětem reklamace dodaný hmotný předmět, je Kupující povinen doručit tento vadný předmět Pořadateli k přezkoumání vad. Až do okamžiku doručení vadného předmětu Pořadateli nelze rozhodnout o reklamaci.

3.5. Rozhodnutí o reklamaci. Pořadatel rozhodne o reklamaci ve lhůtě tří pracovních dní od oznámení vady nebo doručení vadného předmětu, případně si v této lhůtě vyžádá další podklady nezbytné pro rozhodnutí o reklamaci. Budou-li pro rozhodnutí o reklamaci potřebné další podklady, rozhodne Pořadatel o reklamaci ve lhůtě tří pracovních dní od jejich obdržení. Rozhodnutí o reklamaci sdělí Pořadatel Kupujícímu prostřednictvím e-mailu. Samotnou reklamaci je Pořadatel povinen vyřídit do třiceti dnů od případného rozhodnutí o uznání reklamace, následně zašle Pořadatel Kupujícímu potvrzení o vyřízení reklamace. Pokud Kupující Pořadateli nedodá vyžádané podklady pro rozhodnutí o reklamaci, není Pořadatel povinen o reklamaci rozhodnout.

3.6. Náklady reklamace. Náklady Pořadatele spojené s vyřízením reklamace v případě jejího uznání nese Pořadatel. Kupující nese náklady na dodání reklamovaného plnění Pořadateli k uplatnění reklamace.

3.7. Poskytnutí slevy. V případě uplatnění nároku na přiměřenou slevu je sleva poskytována vždy v penězích i v případě úhrady ceny prostřednictvím kryptoaktiva.

4. Odstoupení od smlouvy

4.1. Právo odstoupit od smlouvy. Každá ze smluvních stran má nárok na odstoupení od smlouvy, došlo-li k porušení smlouvy druhou smluvní stranou tak podstatným způsobem, že druhá smluvní strana by v takovém případě smlouvu nikdy neuzavřela, popř. z dalších důvodů uvedených v těchto VOP.

4.2. Nemožnost odstoupení od smlouvy na nákup vstupenek spotřebitelem. Kupující, který je spotřebitelem, není oprávněn odstoupit od smlouvy na nákup vstupenek ve lhůtě čtrnácti dnů od jejího uzavření dle § 1829 a násl. OZ, neboť se jedná o smlouvu o využití volného času, kdy plnění je poskytováno v určeném termínu ve smyslu § 1837 písm. j) OZ.

4.3. Odstoupení od Smlouvy o koupi zboží spotřebitelem. Uzavřel-li Kupující, který je spotřebitelem, Smlouvu o koupi zboží, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží, není-li v těchto VOP nebo při zakoupení zboží výslovně uvedeno jinak. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Pořadateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy zasílá Kupující Pořadateli prostřednictvím elektronického kontaktu uvedené na Webu Konference. Pro vyloučení veškerých pochybností se tento článek nepoužije ve vztahu k nákupu vstupenek.

4.4. Výjimka z možnosti odstoupení od Smlouvy o koupi zboží spotřebitelem. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 OZ nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

4.5. Vrácení plnění. Kupující se zavazuje bez zbytečného odkladu od řádného odstoupení od smlouvy vrátit Pořadateli poskytnuté plnění. Pořadatel se zavazuje vrátit Kupujícímu uhrazenou kupní cenu bez zbytečného odkladu od vrácení plnění Kupujícím. Kupující odpovídá Pořadateli za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti a Pořadatel je oprávněn toto snížení hodnoty zboží započíst proti nároku na vrácení kupní ceny. Náklady na vrácení zboží nese Kupující, ledaže je Kupující spotřebitel a odstoupil od Smlouvy na nákup zboží ve lhůtě čtrnácti dnů od doručení zboží, pak nese Kupující náklady na vrácení zboží pouze v případě, že zboží nelze pro jeho povahu vrátit obvyklou poštovní cestou.

5. Zvláštní ustanovení o koupi vstupenek

5.1.Druhy vstupenek. Pořadatel nabízí k prodeji různé druhy vstupenek, které se liší zejména oprávněním jejich držitele účastnit se různých částí konference. Jednotlivé druhy vstupenek a práva či omezení s nimi spojená jsou uvedeny na Webu Konference nebo na propojených internetových stránkách třetí strany. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu druhů vstupenek a jejich vlastností.

5.2. Oprávnění držitele vstupenky. Držitel platné vstupenky (dále jen „Účastník“) je oprávněn k jednorázové účasti na Konferenci a doprovodném programu, a to v rozsahu druhu vstupenky, jejíž je držitel, v souladu s článkem 5.1. Vstup na Konferenci bude umožněn prvnímu Účastníkovi, který se danou vstupenkou prokáže při registraci. Vstupenky je zakázáno rozmnožovat nebo pozměňovat.

5.3. Omezení množství. Možnost nákupu vstupenek je množstevně omezena a může být rozděleno do několika období, kdy lze zakoupit vždy pouze omezené množství vstupenek. Pořadatel si dále vyhrazuje právo omezit množství vstupenek, které může jednotlivý Kupující zakoupit.

5.4. Dodání vstupenek. Zakoupené vstupenky budou dodány Kupujícímu elektronicky na jím uvedenou e-mailovou adresu, a to bez zbytečného odkladu od úplného uhrazení kupní ceny ze strany Kupujícího.

5.5. Storno podmínky. Nákup vstupenky nelze stornovat a Kupující nemá nárok na vrácení vstupného, pokud se Konference nezúčastní nebo se jí nemůže zúčastnit.

6. Podmínky účasti na Konferenci

6.1. Souhlas s podmínkami účasti. Kupující uzavřením Smlouvy souhlasí s podmínkami účasti na Konferenci. Pokud Kupující kupuje vstupenky pro jiného Účastníka, je povinen jej před zakoupením vstupenek seznámit s podmínkami účasti na Konferenci a zakoupit vstupenky pro jiného Účastníka pouze pokud s podmínkami účasti na Konferenci tento Účastník souhlasí. Účastí na Konferenci Účastník vyjadřuje souhlas s podmínkami účasti na Konferenci.

6.2. Provozní řád Konference. Práva a povinnosti Účastníků a ostatních zúčastněných osob jsou podrobněji upravena v provozním řádu Konference (dále jen „Provozní řád“), kterým se Účastník zavazuje řídit. Provozní řád bude uveden na Webu Konference a rovněž bude dostupný na místě během celé Konference na místě jejího konání.

6.3. Registrace Účastníků. Před vstupem na Konferenci je Účastník povinen se registrovat na místě k tomu určeném Pořadatelem. V rámci registrace Účastníků Pořadatel ověří platnost vstupenky naskenováním QR kódu uvedeného na vstupence. Po úspěšném ověření platnosti vstupenky umožní Pořadatel Účastníkovi vstup na Konferenci.

6.4. Povinnost Účastníka prokázat se vstupenkou. Účastník je povinen mít vstupenku a případně jiné viditelné označení vydané Pořadatelem, po celou dobu trvání Konference u sebe. Pokud se Účastník na vyzvání neprokáže předložením platné vstupenky, jedná se o závažné porušení podmínek účasti na Konferenci a Pořadatel je oprávněn k vykázání Účastníka z Konference.

6.5. Zákaz pořizování záznamu Konference. Účastník není oprávněn pořizovat jakékoli audiovizuální záznamy z Konference, zejména záznamy jednotlivých příspěvků a diskuzí, není oprávněn jakékoli záznamy jakýmkoli způsobem šířit nebo je sdělovat veřejnosti, případně jiným způsobem poskytovat třetím osobám v jakékoli podobě včetně podoby digitální, ledaže k tomu získá souhlas Pořadatele nebo mu svědčí některá ze zákonných licencí.

6.6. Další povinnosti Účastníka. Účastník je povinen se chovat tak, aby nebyl narušen poklidný průběh Konference, zejména nerušit ostatní účastníky a řečníky hlasitým hovorem nebo telefonováním, chovat se k ostatním účastníkům a jiným osobám ohleduplně. V průběhu organizované přednášky nebo obdobného příspěvku v rámci programu Konference může Účastník hovořit pouze pokud je k tomu vyzván. Účastník je povinen respektovat a plnit veškeré pokyny Pořadatele a pokyny jím pověřených osob.

6.7. Souhlas se zachycením a použití podoby Účastníka. Účastník tímto výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel nebo jím pověřené osoby mohou z Konference pořizovat audiovizuální záznam včetně pořizování fotografií reportážního a ilustračního charakteru, na kterých může být zachycena podoba Účastníka.

6.8. Vykázání Účastníka. Pokud Účastník jakýmkoli způsobem poruší podmínky účasti na Konferenci včetně Provozního řádu, pokyny Pořadatele nebo pokyny jím pověřených osob, může Pořadatel zneplatnit Účastníkovi vstupenku, znemožnit Účastníkovi další účast na Konferenci a Účastníka z Konference vykázat. Pokud Účastník dodatečně vyjádří nesouhlas s podmínkami účasti na Konferenci, musí neprodleně opustit Konferenci. Pořadatel je v takovém případě oprávněn Účastníka z Konference vykázat a neumožnit mu další účast na Konferenci. Pořadatel není v případech uvedených v tomto článku povinen vrátit Kupujícímu zaplacenou cenu vstupenky ani hradit jakékoli škody Kupujícímu nebo Účastníkovi.

7. Zrušení, změna data a místa konání Konference

7.1. Zrušení Konference. Pořadatel má právo zrušit konání Konference. V takovém případě informuje o zrušení Konference Kupujícího. Kupující má právo na vrácení zaplacené kupní ceny vstupenek, nebo na přenesení platnosti zakoupené vstupenky na nejbližší následující ročník Konference. Možnost, kterou si Kupující zvolil, musí oznámit Pořadateli ve lhůtě 30 (třiceti) dnů od oznámení zrušení Konference, případně v jiné lhůtě určené Pořadatelem. Pokud se Kupující ve lhůtě uvedené v tomto článku nevyjádří, přenáší se platnost zakoupené vstupenky na nejbližší následující ročník Konference, je-li to možné.

7.2. Změna data nebo místa konání Konference. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit datum nebo místo konání Konference. V takovém případě informuje o změně data nebo místa konání Konference Kupujícího. Kupující má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů od doručení informace o změně data nebo místa konání Konference.

7.3. Změna programu Konference a další změny. Pořadatel si vyhrazuje právo měnit program Konference včetně změny délky trvání Konference, strukturu, trvání a zaměření jednotlivých příspěvků, osob účinkujících a případně provádět další změny vlastností Konference. Tyto změny nepředstavují podstatnou změnu vlastností Konference a nezakládají právo Kupujícího odstoupit od smlouvy ani nepředstavují vadu plnění.

8. Zvláštní ustanovení ke Smlouvě o koupi zboží

8.1. Způsob dodání zboží. Zboží bude dodáno Kupujícímu způsobem přepravy, který si zvolí v rámci objednávky ze způsobů přepravy uvedených na Webu Konference nebo na propojených internetových stránkách třetí strany.

8.2. Cena za dodání zboží. Cenu za dodání zboží hradí Kupující podle aktuální nabídky dopravy zboží uvedené na Webu Konference nebo na propojených internetových stránkách třetí strany. Cena za dodání zboží je uvedena v CZK nebo USD a je konečná a jsou v ní započítány příslušné daně a poplatky podle platných právních předpisů České republiky. Případné navýšení ceny za dodání zboží při doručení mimo Českou republiku včetně cel nebo jiných obdobných poplatků, nese výhradně Kupující.

8.3. Výhrada omezení dodávek zboží. Nabídka zboží se může lišit pro jednotlivé regiony a Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout uzavřít Smlouvu o koupi zboží s místem dodání do jím vybraných zemí.

9. Změna VOP

9.1. Právo na změnu VOP a informování o změně. Pořadatel si tímto vyhrazuje právo kdykoli změnit nebo doplnit tyto VOP. O změnách těchto VOP budou Kupující a Účastníci informování prostřednictvím Webu Konference.

9.2. Účinnost nového znění VOP. Nové znění VOP bude účinné od okamžiku jeho uveřejnění na Webu Konference. Není-li ve VOP stanoveno jinak, pak práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP tím nejsou dotčena.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Povaha obchodních podmínek. Tyto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy a Smlouvy o koupi zboží uzavřené mezi Pořadatelem a Kupujícím.

10.2. Rozhodné právo a orgány řešení sporu. Smlouva, Smlouva o koupi zboží a veškerá související práva a povinnosti Pořadatele a Kupujícího nebo Účastníka se řídí právním řádem České republiky. Pokud některý z těchto právních vztahů obsahuje mezinárodní prvek, pak si Pořadatel, Kupující a Účastník výslovně sjednávají, že tento vztah se řídí právem České republiky.

10.3. Řešení sporů. Pořadatel a Kupující prohlašují, že spory vzniklé ze Smlouvy, Smlouvy o koupi zboží nebo v souvislosti s nimi, případně v souvislosti s účastí na Konferenci budou přednostně řešit smírnou cestou, zejména jednáním obou smluvních stran. Za tímto účelem Kupující nejprve kontaktuje Pořadatele prostřednictvím elektronického kontaktu uvedené na Webu Konference. Teprve pokud nebude dosažení smíru rozumně možné předpokládat, dohodly se smluvní strany, že bude spor s konečnou platností řešen před obecným soudem Pořadatele, v souladu s právními předpisy České republiky.

10.4. Mimosoudní řešení sporů. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy a Smlouvy o koupi zboží je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 796/44, 110 00 Praha 1, IČ: 000 20 869, webová stránka: https://www.coi.cz/informace-o-adr/. Kupující, který je spotřebitelem může v případě smluv uzavíraných on-line využít také platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.5. Jazyková verze. Tyto VOP jsou sepsány v české a anglické verzi, přičemž v případě jakéhokoliv rozporu mezi těmito verzemi je rozhodující verze sepsaná v českém jazyce. Jakékoliv překlady do jiných jazyků mají pouze informativní a nezávaznou povahu.

10.6. Oddělitelnost. Stanou-li se jednotlivá ustanovení těchto VOP neplatnými, neúčinnými nebo nevymahatelnými, není tím dotčena platnost, účinnost a vymahatelnost jejich ostatních ustanovení.

10.7. Účinnost. Tyto VOP jsou platné a účinné od okamžiku uveřejnění na Webu Konference.

Vaše objednávka čeká na dokončení!